Ovde nađite sve naše Opšte uslove prodaje, isporuke i nabavke.

OPŠTI USLOVI PRODAJE, ISPORUKE I NABAVKE

Ovde nađite sve naše Opšte uslove prodaje, isporuke i nabavke.

 

Opšti uslovi prodaje i isporuke

  1. Valjanost

Uslovi isporuke za sve sklopljene prodajne poslove i ugovore i s tim povezane isporuke i naknadne isporuke. Odstupanja od ovih uslova prodaje i isporuke pravovaljana su samo ako su potvrđena u pismenom obliku od kupca i prodavca.

  1. Ponude

Ponude su neobavezujuće osim ako nije izričito drugačije ugovoreno. Njihova valjanost je naznačena na ponudi. Ponuda obuhvata naziv proizvoda, količine, cene, uslove plaćanja, rokove dostave/preuzimanja i ostale uslove.

  1. Cene i obračun

Ponuđene i obračunate cene podrazumevaju se bez zakonski pripadajućeg poreza na dodatu vrednost (PDV-a) po važećem cenovniku Semmelrockovih proizvoda. Ukoliko nije drugačije ugovoreno, cene u ponudama se podrazumevaju EXW skladište Ogulin, utovareno na kamion. Za obračun važe dimenzije i količine realizovane isporuke na temelju potvrđene otpremnice.

  1. Rok isporuke

Semmelrock će se pridržavati navedenih rokova isporuke prema svrsi i mogućnosti. Ukoliko Semmelrock dostavlja robu, krajnji rok je osam radnih dana za pun kamion. Ako se radi o manjoj količini podloga, rokovi dostave se posebno dogovaraju.

  1. Otprema i transport

Ukoliko Semmelrock dostavlja kupcu robu u skladište ili gradilište, cena transporta biće iskazana kao posebna stavka. Semmelrock može tokom godine korigovati cene transporta u skladu s promenama na tržištu.

  1. Palete

Proizvodi Semmelrock se isporučuju na EUR paletama dimenzije 80/120 cm. Palete obračunavamo 8,00 EUR/kom. Ukoliko kupac na skladište Ogulin vrati neoštećene palete u roku od 60 dana od izdavanja izlaznog računa za dotične palete, finansijski odobravamo kupca za isti iznos. Kupac može na lager dovesti i zamenske palete. U tom slučaju neće biti evidentirane na otpremnim dokumentima i računu.

  1. Plaćanje, uslovi plaćanja

Uslovi plaćanja su dogovoreni Ugovorom o partnerstvu uz definisana sredstva osiguranja plaćanja. Ukoliko s kupcem nije zaključen ugovor o saradnji, plaćanje se vrši na temelju predračuna. Za zakasnela plaćanja obračunavaće se zakonska zatezna kamata.

  1. Pravo zadržavanja vlasništva

Sve dok se u potpunosti ne izvrši plaćanje, isporučena roba ostaje u vlasništvu Semmelrocka. Ukoliko Semmelrock zbog neplaćanja kupca preuzme robu natrag, na temelju prava za zadržavanje vlasništva, kupac snosi troškove transporta u slučaju povrata ili daljnje prodaje robe.

  1. Povrat robe i pripadajući troškovi

Ukoliko dođe do isporuke prevelike količine robe u odnosu na narudžbinu kupca, ona će biti prihvaćena natrag tek nakon što je Semmelrock pismeno obavešten o tome, kao i ako je roba neoštećena i originalno zapakovana na paletama spremna za otpremanje. Roba vraćena od kupca koja nije uredno zapakovana na paletama neće biti preuzeta. U svakom slučaju, kupac prilikom povrata robe mora imati potvrdu o preuzimanju iste (otpremnicu) na kojoj su prikazani proizvodi s količinama.

  1. Garancije i reklamacije

Sememlrock pruža garanciju za uobičajeni kvalitet i kvantitet proizvoda u okvirima zakonskih odredbi. Za sve eventualne reklamacije u pogledu kvaliteta i kvantiteta proizvoda, kupac je dužan da u roku od 7 dana od preuzimanja/dostave proizvoda dostavi komisijski zapisnik o uočenim nedostacima. U slučaju reklamacije kupac će izdvojiti reklamiranu robu i pozvati Semmelrock na zajedničko utvrđivanje stvarnog stanja. Reklamacija na deo robe ne daje partneru pravo da produži rok za plaćanje za nereklamirani deo robe. Reklamiranu robu partner ne sme staviti u prodaju sve dok Semmelrock ne izda eventualno odobrenje za prodaju iste.

OPŠTI USLOVI NABAVKE GRUPE SEMMELROCK
(„naručilac”)
Engleska verzija dole (english version below)

1. Opšte

(1) Narudžbine usluga (u nastavku, takođe, „narudžbine predmeta“) i robe od strane SemmelrockInt. d.o.o., te društava koncerna („društva grupe Semmelrock“ ili „naručilac“), kao i sklapanje ugovora o delu sprovode se – ukoliko u narudžbini ili ugovoru o delu nije drugačije utvrđeno – isključivo na temelju ovih uslova nabavke. Protivrečni ili odstupajući uslovi, kao i ostala ograničenja definisana od strane dobavljača, nisu deo ugovora osim ukoliko se dobavljač u pojedinim slučajevima nije izričito i pismeno s njima složio.

2. Ponuda

(1) Svaki dobavljač mora da se pridržava zahteva naručioca, a u slučaju odstupanja da na njih izričito ukaže.
(2) Izrada ponude je besplatna i ni na koji način ne obavezuje naručioca.

3. Narudžbina

(1) Narudžbine i izmene narudžbina vrše se u pismenom obliku (putem faksa ili i-mejla). Sadržaj usmenih ili telefonski dogovorenih narudžbina obvezujući je samo u slučaju da je potvrđen od strane naručioca. Ukoliko postoji pismeni dogovor o isporuci (okvirni dogovor) čija se validnost odnosi na trenutnu narudžbinu može se odstupiti od ovih pisanih uslova.
(2) Svaka narudžbina i izmena narudžbine mora biti potvrđena od strane dobavljača, a potvrda narudžbine mora biti ispostavljena naručiocu u roku od 8 dana. Ukoliko je dobavljač pismenim izjašnjenjem nije odbio, nakon isteka roka smatra se da je narudžbina prihvaćena u skladu s uslovima naručioca.

(3) Izdata potvrda narudžbine ne sme se bez pismenog pristanka naručioca –ni delimično ni u celosti – davati na uvid kooperantima ili trećim licima. Dobavljač je izričito odgovoran za narudžbine i usluge svojih kooperanata i poddobavljača i garantuje da će se iste izvršiti.

4. Narudžbina proizvoda

(1) Isporuke i usluge moraju odgovarati uslovima kvaliteta navedenim na narudžbini, a posebno specifikaciji obaveza iz ugovora. Ukoliko na narudžbini nisu navedeni posebni uslovi kvaliteta, predmet isporuke mora da odgovara uobičajenim uslovima trgovačkog kvaliteta, kao i da ima uobičajeno predviđene karakteristike. Nadalje, predmet isporuke mora sadržati dobavljačeve i naručiočeve (ovim redosledom) važeće zakonske i administrativne odredbe, kao što su posebni propisi o bezbednosti, zaštita zaposlenih i sprečavanje nezgode te primenjive norme (npr. Ö norme, DIN norme, proizvodne norme), kao i smernice uz uvažavanje važećih tehničkih propisa i pravila. Norme i oznake navedene na narudžbini moraju biti važeće ukoliko u narudžbini nije drugačije navedeno. Dobavljač je dužan da pribavi sve naručiočeve norme ukoliko mu nisu stavljene na raspolaganje.
(2) Dobavljač je dužan da se informiše o primeni predmeta koji se isporučuje i o pripadajućim uslovima.
(3) Ukoliko su za ispostavljanje narudžbine potrebna dodatna odobrenja (npr., kod uvoza i izvoza) ili saglasnost treće strane, dobavljač je dužan da ista pravovremeno osigura.
(4) Neophodno je pridržavanje svih za proizvod važećih i relevantnih EU smernica po pitanju CE oznaka ili, u slučaju neprimenljivosti EU normi, pripadajućih nacionalnih ili međunarodnih pravnih propisa. Sastavni deo isporuke su odgovarajuća Izjava o usaglašenosti, uključujući odgovarajuću dokumentaciju (kod dobavljača izvan EU).
(5) Na zahtev naručioca dobavljač je dužan da ispostavi dokaz, odnosno izjavu o poreklu robe. Ukoliko ugovorom nije drugačije definisano, isporuke koje dolaze iz zemalja nečlanica EU moraju biti usklađene s pravilima o poreklu robe odgovarajućeg sporazuma o preferencijama s EU.
(6) Nadalje, dobavljač je obavezan da zajedno s predmetom dostave dostavi sve potrebne dokumente, uputstva, nacrte i ostalu dokumentaciju koja naručiocu omogućava pravilnu upotrebu, ugradnju, postavljanje, održavanje, popravljanje, obradu, skladištenje, stavljanje u pogon i proveru naručene robe. Osim toga, dužan je i da na zahtev imenuje proizvođača, uvoznika i dobavljača.

(7) Ukoliko se u jednom od proizvodnih pogona Grupe Semmelrock odvija postavljanje, održavanje, pregled, osposobljavanje itd., u tom slučaju važe lokalne smernice o bezbednosti za spoljna preduzeća koja imaju ugovor s preduzećima unutar Grupe Semmelrock.
(8) Dobavljač će osigurati sve cenom obuhvaćene komponente i usluge kako bi udovoljio zahtevima naručioca, čak i kada iste nisu eksplicitno navedene u narudžbini.
(9) Ukoliko su za predmet isporuke predviđena ispitivanja, dobavljač snosi sve osnovne i usputne troškove za iste. Dobavljač je dužan da pismenim putem potvrdi spremnost za sprovođenje ispitivanja, i to minimalno jednu sedmicu pre sprovođenja istog, kao i da dogovori zajednički termin. Ukoliko se do dogovorenog termina ne dostavi predmet isporuke, lični troškovi ispitivanja naručioca idu na teret dobavljača.
(10) Ukoliko su zbog utvrđenih nedostataka potrebna ponovna ili daljnja ispitivanja, dobavljač snosi sve osnovne i usputne troškove.
(11) Kod utvrđivanja sastava osnovnih materijala dobavljač snosi sve prateće osnovne i sporedne troškove.

5. Narudžbine, uputstva, liste s rezervnim delovima i postavljanje

(1) Pribor, filmovi, štampani materijal i ostala oprema koju dobavljač proizvodi, odnosno nabavlja isključivo u svrhu izvršenja narudžbine, postaju vlasništvo naručioca najkasnije s uplatom, čak i kada ostanu u posedu dobavljača. Dobavljač je dužan da na zahtev naručioca preda te predmete.
(2) Svi dokumenti i oprema koji su dobavljaču stavljeni na raspolaganje kako bi mogao proizvesti predmet isporuke ostaju u vlasništvu naručioca. Dobavljač ne sme da ih koristi u druge svrhe, umnožava niti stavlja na raspolaganje trećim licima. Na zahtev naručioca dobavljač je dužan da dostavi iste sa svim njihovim kopijama.
(3) Dobavljač mora predati listu s rezervnim delovima na jeziku zemlje naručioca, a na njegov zahtev, takođe, na engleskom i nemačkom jeziku, i to najkasnije do izvršenja isporuke.

6. Posebne odredbe za isporuku hardvera i softvera

(1) Dobavljač garantuje da dostavljeni hardver i softver ne sadrže nikakvu opremu za kopiranje podataka, programirano zaključavanje programa niti ostala ograničenja pri korišćenju, kao i da su oslobođeni prava trećih lica. Isporuka mora sadržati potpunu dokumentaciju na jeziku zemlje u koju se vrši isporuka, a ako tako nešto nije moguće, u obzir dolaze nemački i engleski jezik.
(2) Dobavljač naručiocu dodeljuje vremenski i prostorno neograničeno i prenosivo pravo na korišćenje isporučenog softvera. Dobavljač je dužan i da u periodu od 7 godina nakon izvršene usluge, a u skladu s ugovorom, naručiocu pruža usluge održavanja hardvera i softvera i da ga informiše o njihovim novim verzijama.

7. Određivanje cena i uslovi isporuke

(1) Ukoliko u narudžbini nije drugačije navedeno, u cenu je uračunat zapakovan proizvod, paritet DDP, istovar, osiguranje pri transportu. Cena je fiksna.
(2) Mesto dostave je ono navedeno na narudžbenici, a ako podaci nisu navedeni, tada je mesto dostave sedište naručioca. Naručilac je ovlašćen da preuzme robu u proizvodnom pogonu dobavljača uz naknadu troškova transporta, što je i dužan da pravovremeno najavi dobavljaču. U tom je slučaju sva odgovornost u nadležnosti naručioca.
(3) Ukoliko su na narudžbenici navedeni uslovi isporuke, isti moraju biti usaglašeni s odredbom INCOTERMS 2000. Dobavljač je dužan da na mesto dostave robe dostavi potvrdu naloga.
(4) Opasni proizvodi se moraju pakovati, označiti i dostaviti o trošku dobavljača u skladu s važećim nacionalnim i međunarodnim normama.
(5) Dobavljač je dužan da na sopstveni trošak preuzme povratnu ambalažu koja se koristi pri isporuci.
(6) Dobavljač je odgovoran za pridržavanje uslova isporuke od strane svojih poddobavljača i transportnih preduzeća. Sve pošiljke koje ne mogu biti preuzete zbog nepridržavanja ovih propisa idu na trošak i odgovornost dobavljača. Naručilac je ovlašćen da utvrdi sadržaj i stanje takvih pošiljki.
(7) Ukoliko dobavljač u periodu između narudžbine i isporuke snizi i/ili poboljša uslove, na dan dostave vrede važeće cene i uslovi. Povećanje cena i isporuka prihvata se samo ukoliko je naručilac pre prijema računa za to dao pismeno odobrenje. U suprotnom, sledi ispravka računa.

8. Otpremnice i računi, dokaz o poreklu robe

(1) Svaka isporuka mora sadržati otpremnicu na kojoj stoji broj narudžbine. Kod slanja brodom na papirima za otpremanje navodi se ime brodarskog preduzeća i broda.
(2) Računi ne smeju biti priloženi uz isporuku. Računi bez navedenog broja narudžbine mogu biti odbijeni i vraćeni.
(3) Računi moraju odgovarati narudžbinama u formi, redosledu teksta i ceni. Nedostaci ili veće količine moraju na računu biti zasebno navedeni.
(4) U slučaju da računi ne odgovaraju tačkama (2) i (3), naručilac može zahtevati ponovno slanje odgovarajućeg računa. Dok odgovarajući račun ne stigne, ne teče valuta plaćanja računa.
(5) Kod isporuka unutar EU svaki račun ima statistički broj robe, njenu težinu i PDV broj kupca kojem se dostavlja.

9. Termin isporuke i njeno kašnjenje

(1) Ukoliko je dogovoren rok isporuke, isti počinje da teče od dana potvrde naloga. Zadati i/ili dogovoreni termini isporuke ili izrade od strane naručioca jesu fiksni termini i znače da će predmet isporuke biti dostupan naručiocu na navedeni datum isporuke i na navedenoj adresi unutar odgovarajućeg radnog vremena naručioca.
(2) Ukoliko dobavljač primeti da naručena roba neće moći da bude pravovremeno isporučena, pismenim putem mora obavestiti naručioca o razlozima kašnjenja i o njegovom trajanju.
(3) Ukoliko se ne pridržava ugovorenog termina isporuke, dobavljač je obavezan, nezavisno od toga da li radi se o njegovoj krivici, da za svaki započetu sedmicu kašnjenja plati ugovorne penale u visini 0,3 % od sume narudžbine, pa sve do 10% ukupne vrednosti narudžbine. Nadalje, naručilac je kod kašnjenja isporuke oslobođen svih pravnih i ugovornih obaveza i ovlašćen je da nakon odgovarajućeg produženja roka otkaže ugovor. Pravo na proizašlu naknadu štete ostaje važeće.
(4) Kod preuranjene isporuke naručilac ima pravo da dobavljaču ispostavi račun za naknadu proizašlih troškova, kao što su troškovi skladištenja.

10. Plaćanje i cesija

(1) Rok plaćanja počinje da teče od utvrđenog datuma, najranije od prijema robe ili računa, te od ispunjenja uslova za CE označavanje i Izjavu o usaglašenosti, u skladu s tačkom 4 (2). Ukoliko prispeće robe i računa nije vremenski usklađeno, rok plaćanja počinje da teče nakon prispeća poslednje stavke. U slučaju reklamacije rok plaćanja počinje da teče nakon rešenja iste. Ukoliko nije drugačije ugovoreno, rok plaćanja iznosi 45 dana.
(2) Cesija iznosa računa dopuštena je samo uz pismeno odobrenje naručioca. Plaćanje ne garantuje urednost isporuke i time ujedno ne oslobađa isporučioca od daljnjih zahteva naručioca.
(3) Plaćanje ne znači prihvatanje uslova i cena i ne utiče na dobavljačevu garanciju ili druga prava ukoliko dođe do poteškoća pri pružanju usluge.
(4) Za zakasnele uplate od strane naručioca zaračunavaju se kamate do maksimalne visine od 5 % od dospeća računa.

11. Preuzimanje i garancija

(1) Potpis na otpremnici i/ili potvrdi o preuzimanju robe vredi uvek sa zadrškom, odnosno roba se smatra preuzetom tek kada se naknadnom procenom utvrdi da su roba i količina valjani.
(2) Rok garancije za pokretnu robu iznosi 2 godine i počinje da teče s danom preuzimanja robe od strane naručioca. Konačno preuzimanje sledi tek kada se ispune uslovi za CE oznaku (ukoliko je primenjivo, u suprotnom – oznaka prema važećim nacionalnim i međunarodnim normama) i Izjavu o usaglašenosti u skladu s tačkom 4 (2). Ukoliko naručilac svom kupcu mora da dâ garanciju, naručilac može da nakon isteka roka od 2 godine, unutar 6 meseci od ispunjenja uslova garancije, istu zahteva od dobavljača.

(3) Dobavljač garantuje da isporučena roba odgovara uslovima kvaliteta u skladu s tačkom 4 (1) ovih uslova nabavke. Nadalje, isporučena roba mora da u svim osobinama odgovara onima utvrđenim ispitivanjem, da odgovara osobinama uzorka, da odgovara opisu proizvoda i da bude oslobođena od prava trećih lica. Takođe, isporučena roba i njeni osnovni sastojci moraju da odgovaraju javnim tekstovima koje su objavili dobavljač i proizvođač (posebno u prospektima i kod opisa osobina proizvoda). Isto se odnosi na izjave svih proizvođača u proizvodnom i prodajnom lancu konačnog proizvoda, te na javne objave osoba koje se iznošenjem svoga imena, marke ili neke druge oznake označavaju kao proizvođači.

4) Ukoliko u skladu s točkom 4 (1) dostavljena roba ima nedostatke, naručilac može da zahteva saniranje nedostataka, zamenu nevaljane robe, nižu cenu za naručenu robu ili da prekine ugovor. U svim slučajevima dostatna je vansudska izjava naručioca. Pravo na sniženje cene ili prekid ugovora postoji i u slučaju kada naručilac zatraži zamenu nevaljane robe, a dobavljač odbije, kada roba ne stigne u dogovorenom roku (najviše 14 dana), kada zamena robe ne uspe ili kada su ostale mere za kompenzaciju naručiocu neprihvatljive. Pravo na prekid ugovora ne postoji ukoliko dobavljač smatra da je isti beznačajan, odnosno nedovoljan da se prekine ugovor.

(5) Sve troškove i rizike zamene snosi dobavljač.
(6) Naručilac će dobavljača obavestiti o nedostacima isporučene robe bez nepotrebnog odlaganja (reklamacija), no, garancijska prava i sva ostala prava naručioca proizašla iz dostavljene robe s nedostacima, preuzimanja robe s nedostacima ili zakasnele prijave/nepreduzimanja iste o nedostatku robe ostaju važeća.
(7) Za nedostatke koji ne mogu biti utvrđeni u garancijskom roku, naručilac ima pravo da nakon isteka roka garancije podnese reklamaciju minimalno 3 meseca nakon otkrića nedostatka, a dobavljač je obavezan da garantuje i za te nedostatke.
(8) Ukoliko se dobavljaču nedostatak prijavi unutar roka garancije, isticanje roka garancije se zaustavlja ukoliko se prava proizašla iz manjkavosti robe bez otezanja uvaže. Ukoliko se roba u potpunosti zameni, rok garancije počinje da teče ponovo, dok kod delimične zamene isto vredi za novozamenjene delove.
(9) Nakon isteka primerenog roka za saniranje nedostataka naručilac ih može sanirati – sam ili će to biti urađeno od strane trećeg lica – i zahtevati nadoknadu troškova. Takođe, ovo pravo ima i kada otklanjanje nedostataka proizvoda ne uspe ili kada nije odgovarajuće, kada dobavljač odlučno odbija saniranje nedostataka, kada saniranje nedostataka ne usledi ili ne može uslediti u ugovorom definisanom roku ili kada je reč o posebnim okolnostima koje, uvažavajući interese obe strane, opravdavaju samostalno saniranje nedostataka. Naručilac za troškove saniranja nedostataka može zahtevati kaparu od dobavljača. Garancijski rok za isporuke koje su zbog nedostataka morale biti sanirane od strane naručioca ili treće osobe ostaje važeći.

(10) Ukoliko se nedostaci u naručenoj robi pokažu tek u periodu procesa prerade, odnosno proizvodnje, osim nadoknade štete naručilac ima pravo da zahteva i nadoknadu svih troškova proizašlih primenom oštećene robe. Dobavljač je dužan da uvaži sve zahteve za garancijom i nadoknadom štete proizašle iz isporučene robe, kao i da ispoštuje iste.

(11) Za vreme trajanja garancijskog roka naručilac može zahtevati 10 % ukupne vrednosti narudžbine kao iznos garancije.
(12) Kod isporuke robe naručiocu nijedno treće lice ne sme polagati pravo na istu.

12. Garancija za nedostatke na robi, garancija proizvođača i osiguranje

(1) Dobavljač odgovara za oštećenja nastala na ostalim pravnim dobrima (reklamacija) usled nedostataka na naručenoj robi.
(2) Isporučilac se obavezuje da će naručiocu nadoknaditi sve nedostatke na isporučenom proizvodu, što podrazumeva i zahtev za sanacijom nepravilnosti od strane trećeg lica. Takođe, isporučilac se obavezuje da zbog zahteva za sanacijom nepravilnosti neće pokretati sudski spor protiv naručioca ili trećeg lica.
(3) Ukoliko isporučilac naknadno utvrdi nedostatke na proizvodu koji bi mogli dovesti do zahteva za sanacijom nedostataka, obavezan je da o tome obavesti i naručiocu nadoknadi sve troškove i štete proizašle iz povratka manjkavog proizvoda i njegove zamene.
(4) Ukoliko u procesu zamene neispravnog proizvoda dođe do sudskog spora, dobavljač će naručiocu staviti na raspolaganje sve svrsishodne dokaze, podržati ga i nadoknaditi odgovarajuće troškove sudskog spora.

(5) Mogući zahtevi dobavljača za naknadu štete zbog nepravovremenog stavljanja proizvoda na raspolaganje isključeni su.
(6) U ostalim slučajevima važe zakonske odredbe o odgovornosti.
(7) Isporučilac je obavezan da za štete uzrokovane isporukom robe od strane njega, njegovih zaposlenih ili opunomoćenih lica zaključi garancijsko osiguranje o svom trošku. Visina osiguranog iznosa, u zavisnosti od štete, naručiocu se na njegovo insistiranje mora staviti na raspolaganje tj. dokazati.

(8) Odgovornost naručioca za oštećenje mašina, aparata, alata itd., stavljenih na raspolaganje naručiocu od strane dobavljača, isključena je osim u slučaju namernog i nepažljivog rukovanja.

13. Tajnost podataka

(1) Dobavljač se obavezuje na tajnost podataka koji su mu stavljeni na raspolaganje za vreme narudžbine ukoliko ti podaci nisu uobičajeni i zakonski poznati. Podatke će koristiti samo u svrhu izvršenja narudžbine. U tajnosti se moraju držati i nacrti, uzorci, modeli, forme i ostala sredstva potrebna za proizvodnju traženog proizvoda stavljeni na raspolaganje dobavljaču, a koji su materijalno i duhovno vlasništvo naručioca, te koji zadržava pravo na njih. Dobavljač mora ove informacije i dokumente držati u tajnosti i zaštićene od uvida trećih lica, a na iste mere dužan je da upozori i svoje zaposlene i saradnike. Ista pravila o tajnosti podataka važe i nakon izvršenja narudžbine ili prestanka trajanja ugovora s dobavljačem.
(2) Podaci o dobavljaču koristiće se samo kako bi se mogao ispoštovati ugovor, posebno u administrativne i obračunske svrhe.
(3) Dobavljač odobrava obradu i distribuciju podataka povezanih s narudžbinom unutar Grupe Semmelrock od strane naručioca.
(4) Dobavljač mora držati u tajnosti zahtev i narudžbinu naručioca. Odgovoran je za sve štete proizašle iz povrede ovog prava.

14. Reklamni materijal / navođenje referenci

(1) Dobavljač samo uz pismeno odobrenje naručioca sme da koristi podatke iz poslovnog odnosa na informativnim i reklamnim materijalima.

15. Povreda prava iz poslovnog odnosa

Dobavljač je odgovoran za povredu patenata, licenci ili zaštitnih prava trećih lica isporukom i korišćenjem predmeta isporuke snosi sve proizašle troškove i štete, te ne tereti naručioca ni na koji način.

16. Završetak ugovora

(1) Naručilac je ovlašćen da bez povrede svih svojih prava odmah prekine ugovor, osobito u slučaju:
– Nad dobavljačevom imovinom je pokrenut stečajni postupak ili je pokretanje stečajnog postupka odbijeno zbog nemogućnosti pokrivanja troškova, pokrenut je proces poravnanja ili bilo koji slični postupak;
– Nastupile su okolnosti koje onemogućavaju ispunjenje uslova iz ugovora ili izvršenje narudžbina.
(2) U slučaju opravdanog prekida ugovora naručilac ima pravo da prema vlastitoj proceni već dostavljenu robu zadrži kao kompenzaciju za naplatu ili da je o trošku dobavljača pošalje natrag. U slučaju prekidanja ugovora zbog dugovanja dobavljača, isti naručiocu mora da nadoknadi dodatne troškove proizašle iz moguće potrebe da se narudžbina mora proslediti na treće lice.

17. Primenjivi zakoni, delimična ništavnost i tumačenje klauzule

(1) Za ove uslove nabavke i celokupne pravne odnose između dobavljača i naručioca važi austrijsko pravo; isključen je konflikt konvencije UN-a o Međunarodnoj razmeni dobara i normi međunarodnog privatnog prava .

(2) U slučaju neefikasnosti neke od odredbi ovih uslova za nju važi njoj najbliža odredba. Neefikasnost pojedinačnih odredbi ne utiče na valjanost ostalih odredbi.

18. Nadležnost suda

Jedini nadležni sud za sve odnose koji proizlaze iz ugovora, kao i za sudske sporove bilo koje vrste jeste ovlašćeni sud prema adresi naručioca. Ukoliko dobavljač ima sedište izvan EU, svi sudski sporovi proizašli iz ovog ugovora ili se odnose na njegovu ništavnost, povredu ili njegovo prekidanje rešavaju se u skladu s pravilnikom o arbitraži i mirenju Međunarodnog suda o arbitraži privredne komore u Beču, i to od strane tri imenovana suca. U svakom slučaju, naručilac ima pravo da tuži dobavljača prema adresi njegovog sedišta.

 

General Terms and Conditions of Purchase of Companies of the Semmelrock Group

1. General

(1) Orders of Semmelrock – Group and any of its affiliated companies (“Companies of the Semmelrock Group” or “Customer”) for goods or services (hereinafter also referred to as “Delivery Item”) as well as conclusion of contracts for works shall be concluded exclusively on the basis of these Terms and Conditions of Purchase unless explicitly agreed otherwise in the order or the contract for works. Contradicting or deviating terms and conditions or other limitations on the part of the supplier shall not become part of the contract unless the Customer has expressly agreed to the same in writing on a case-by-case basis.

2. Offer

(1) Every supplier shall exactly comply with the request received from the Customer and in case of deviations shall expressly point out the same.

(2) Offers shall be made free of charge and shall not establish any obligations on the part of the Customer.

3. Orders

(1) Orders and modifications of orders shall be made in writing (which includes fax and/or e-mail). The contents of orders placed and modifications of orders made orally or via phone shall only be binding if confirmed by the Customer in writing. In case of a written supply agreement (framework agreement) whose validity extends to the particular order this written form requirement may be waived.

(2) Each and every order and modification of an order shall be acknowledged by the supplier in writing, and such acknowledgement shall be received by the Customer within 8 days. Upon expiration of the period the order shall be deemed accepted on the Customer’s terms unless the supplier has rejected the order by written notification. (3) Passing on of orders to third parties in whole or in part shall be subject to the Customer’s written consent. The supplier shall in any case be liable for the deliveries and services of his subcontractors or sub-suppliers and shall be responsible for fulfilment of the same.

4. Product requirements

(1) Deliveries and services must exactly comply with the quality requirements, in particular with the requirements specifications. If and to the extent that an order contains no particular quality requirements, the Delivery Item shall at least be of a quality customary in trade and have the properties normally assumed and comply with the statutory and administrative provisions applicable at the place of destination, at the place of the supplier’s registered office and at the place of the Customer’s registered office (in this order), such as, in particular, provisions on safety, employees’ protection and accident prevention, as well as the applicable standards (such as, e.g., Austrian Standards [Ö-Normen], German Industrial Standards [DIN] and in-house standards) and guidelines, observing the state of the art and the generally accepted rules of technology and all provisions based thereon. The standards and drawings stated in the orders refer to the issue last published and valid at the date of the order unless expressly stated otherwise in the order. All requirements of the Customer shall be requested by the supplier unless they have not been made available already.

(2) The supplier shall inform himself to a sufficient degree about use of the Delivery Item and the requirements resulting therefrom.

(3) If import or export permits or other official permits or approvals or consents of third parties are required for execution of the order, the supplier shall obtain the same on time.

(4) All relevant EU directives regarding CE labelling that are applicable to the product (an in cases where EU-law is not applicable also all other national and international legal norms to that end which are applicable) shall be observed. The respective declaration of conformity including the relevant documentation (in case of non-EU suppliers) shall be part of the delivery.

(5) Upon the Customer’s request, the supplier shall be obliged to send a certificate of preferential origin. Deliveries from non-EU countries shall be in compliance with preferential origin rules as provided in the relevant EU preference agreement.

(6) In addition, the supplier shall be obliged to enclose with the Delivery Item all documents, instructions, drawings and other documentation necessary for use (installation, application, etc.) of the Delivery Item in accordance with its purpose which the Customer requires for use, setting-up, assembly, processing, storage, operation, maintenance, inspection and repair of the Delivery Item, without request and completely. In addition, the supplier shall immediately advise the name of the relevant manufacturer, importer or upstream supplier upon request.

(7) If in a plant of the Semmelrock group assemblies, maintenance work, inspections, repairs, etc. are carried out, the location-related safety guidelines for third-party companies that process orders within the plants of the Semmelrock Group shall apply.

(8) The supplier shall provide all components and services for fulfillment of the requirements demanded by the Customer which are already included in the price, even if they are not explicitly stated in the order.

(9) If tests are planned for the Delivery Item, the supplier shall bear all related costs of material and of his staff. The supplier shall notify the Customer of readiness for testing in writing at least one week in advance and shall agree with him on a test date. If the Delivery Item is not presented at that date, the Customer’s staff costs related to the test shall be borne by the supplier.

(10) If repeated or additional tests are necessary because of identified defects, the supplier shall bear all related costs of material and staff.

(11) For materials verification of feedstock the supplier shall bear the costs of material and staff.

5. Provision of materials, Instructions, Lists of Spare Parts and Assemblies

(1) Exclusive title to tools, films, printing models and other facilities exclusively produced or obtained by the supplier for execution of the order shall pass to the Customer not later than upon payment, even if they remain in the possession of the supplier. Such items shall be delivered to the Customer upon request.

(2) All documents and facilities which are made available to the supplier by the Customer for the purpose of manufacturing the Delivery Item shall remain the property of the Customer and shall not be used, reproduced or made available to third parties by the supplier for other purposes. Upon request they shall be surrendered to the Customer together with all copies and reproductions of the same.

(3) The supplier shall deliver lists of spare parts in the local language of the place of performance and at the Customer’s request also in German and English not later than at the time of delivery.

6. Special Provisions for Deliveries of Hardware and Software

(1) The supplier guarantees that delivered hardware and software contains no copy protections, expiration dates or similar restrictions of use and is free from rights of third parties. The delivery shall in any case contain a comprehensible and complete documentation in the local language of the place of performance of the delivery; if that is not possible it shall be in German or English.

(2) The supplier grants the Customer a transferable right to use and exploit the delivered software which shall be unlimited geographically and in time. The supplier shall be obliged to offer maintenance services for hardware and software and for spare parts for a period of 7 years as of performance in conformity with the contract and to inform the Customer of the most recent hardware and software released from time to time.

7. Pricing and Terms of Delivery

(1) Unless otherwise stated in the order, prices shall include packaging and transport insurance and shall be free place of performance (DDP), discharged and fixed prices.

(2) The place of performance shall be the place of destination as per the order; if no place is indicated, the place of performance shall be the place of the Customer’s registered office. However, the Customer shall be entitled, as an option, to take delivery also ex supplier’s works, with transportation costs being deducted. If the Customer exercises such option, he shall timely notify the supplier thereof. In that event benefit and risk shall pass to the Customer upon delivery.

(3) If terms of delivery are stated in the order, they shall be interpreted in accordance with the INCOTERMS 2000. The supplier shall be obliged to send a dispatch advice to the relevant receiving department.

(4) The supplier shall pack, mark and dispatch dangerous products in accordance with applicable national and international provisions.

(5) The supplier shall take back reusable packaging that is customary in trade at his cost.

(6) The supplier shall be responsible for compliance with terms of delivery by his subsuppliers, including carriers commissioned by him. All shipments which cannot be accepted shall be stored at the cost and risk of the supplier. The Customer shall be entitled to ascertain the contents and the condition of such shipments.

(7) If, during the period between order and delivery, the supplier reduces his prices and/or improves his terms, the prices and terms applicable on the day of delivery shall apply. Price increases and excess deliveries shall be accepted only if the Customer has agreed in writing before receipt of the invoice. Otherwise the invoice amount shall be reduced.

8. Delivery Notes and Invoices, Certificate of Origin

(1) A delivery note which shall bear the order number shall be enclosed with every delivery. In case of carriage by sea the shipping documents and invoices shall state the name of the shipping company and of the vessel.

(2) Invoices shall not be enclosed with the shipment. Invoices which do not state the order number may be rejected.

(3) Invoices shall correspond to the order as regards language, order of the text, items and prices. Extra services or shortfalls in services shall be stated separately in the invoice.

(4) In the event that invoices do not comply with paragraphs (2) and (3), the Customer may demand that a new proper invoice be sent to him. Until receipt of the proper invoice the invoice shall not become due.

(5) In case of shipments within the EU every invoice shall contain the HTS number and the commodity’s net weight as well as the VAT numbers of the contracting parties.

9. Delivery Period and Default in Delivery

(1) If a delivery period has been agreed, such period shall commence on the date the order is placed (mailing date). Delivery dates or completion dates required by the Customer and/or agreed shall be fixed dates and mean that the Delivery Item must be available to the Customer at the delivery date stated and at the delivery address stated during normal local business hours.

(2) As soon as the supplier can anticipate that he will not be able to effect delivery on time, he shall give immediate written notice thereof to the Customer together with a statement of the reasons and of the expected period of delay.

(3) If the agreed delivery period is not observed, irrespective of whether this is due to the supplier’s fault or not, the supplier shall, in addition, be obliged to pay a contractual penalty of 0.3% of the order sum for each week of the delay in delivery commenced, up to a maximum amount of 10% of the order sum to the Customer. In addition, the Customer shall be entitled to rescind the contract in case of default in delivery, after having granted a reasonable grace period and notwithstanding any other statutory or contractual claims of his. Any other claims for damages shall not be affected thereby.

(4) In the event of early delivery the Customer reserves the right to charge the supplier with resulting additional costs, such as costs of storage.

10. Payment and Prohibition to Assign

(1) Payment periods shall commence at the date fixed, but not earlier than upon receipt of the goods and invoices and fulfilment of the conditions on CE labelling and declaration of conformity as per Clause 4 (2). If goods and invoices are not received at the same time, the payment period shall only commence at the later date. In case of complaints the period shall commence only after complete settlement of the same. Unless otherwise agreed, the payment period must equal 45 days.

(2) Assigning of invoice amounts shall only be possible upon the Customer’s prior written consent. Payment shall not mean acceptance of proper delivery and, thus, no waiver of claims to which the Customer is entitled.

(3) Payment shall not mean acceptance of conditions and prices and shall not affect the supplier’s warranty rights or other rights resulting from defectiveness of performance.

(4) If the Customer is in default of payment, the parties agree on default interest in a maximum amount of 5% p.a. from the due date.

11. Acceptance and Warranty

(1) An acknowledgement on the receipt and/or a receipt of delivery of the goods by the Customer shall always be subject to reservation, i.e. the goods shall only be deemed accepted if subsequent inspection does not reveal any shortfalls in quantity and/or defects.

(2) The warranty period for movable items shall be 2 years and shall commence on the day on which the Delivery Item is finally accepted by the Customer. In any case, final acceptance shall only be effected if the conditions regarding CE labelling (if applicable, otherwise labelling in accordance with applicable national and international requirements) and declaration of conformity as per Clause 4 (2) have been fulfilled. If the Customer is held liable for warranty by his customer, the Customer shall be entitled to assert warranty claims against the supplier also after expiration of the two-year period within 6 months of fulfilment of the warranty claims on his part.

(3) The supplier warrants that the Delivery Item fulfils the quality requirements described in Clause

4 (1) of these General Terms and Conditions of Purchase. In addition, the Delivery Item shall in all respects be in accordance with a specimen or sample given, if any, and with any description and shall be free from any third-party rights. The Delivery Item and its basic materials shall also be in compliance with statements of the supplier and of the manufacturer made in public, in particular in brochures and product descriptions. This shall also apply to statements of all members of the manufacturing or distribution chain as well as to public statements of a person who describes himself as a manufacturer by affixing his name, his trademark or any other identification mark. The supplier’s warranty obligation shall also extend to parts manufactured by sub-suppliers.

(4) If the Delivery Item has one or several defects as defined in Clause 4 (1), the Customer may, at his option, demand repair of the defect or delivery of a Delivery Item that is free from defects (subsequent performance), reduce the price to an appropriate amount (price reduction) or cancel the contract (cancellation); in all cases an out-of-court declaration of the Customer shall be sufficient. The right to claim price reduction or cancellation of the contract shall also exist if the Customer has demanded subsequent performance and the supplier refuses the same, does not effect the same within a reasonable period of time (not more than 14 days), if an attempt of subsequent performance fails or further measures to effect subsequent performance are unreasonable for the Customer. No right to cancel the contract shall exist if cancellation of the contract were unreasonable for the supplier in view of the particularly minor significance of the defect.

(5) All costs and risks of subsequent performance shall be borne by the supplier.

(6) The Customer shall give notice to the supplier of defects in the Delivery Item (notice of defects) without unnecessary delay but warranty claims and all other rights of the Customer based on defectiveness of the Delivery Item shall not be affected by acceptance of the Delivery Item by the Customer nor in the event that notice of defect is not or not timely given.

(7) Regarding defects which, during the warranty period, can not even be identified with financially reasonable and usual efforts, the Customer shall be entitled to give notice of defects after expiration of the warranty period for at least 3 months as of identification of the defect, and the supplier shall be subject to warranty also with regard to such defects.

(8) If the defect was notified to the supplier within the warranty period, expiration of the period is suspended provided that the claims arising from such defectiveness are raised without unnecessary delay. If the delivery item is totally replaced, the warranty period shall commence anew; in case of a partial replacement this shall only apply to the replaced parts.

(9) The Customer may repair a defect himself or may have it repaired by third parties and claim reimbursement of the necessary expenses after fruitless expiration of a reasonable period for subsequent performance. The Customer shall have this right also if subsequent performance failed or is unreasonable for the Customer for well-founded reasons lying in the person of the supplier; if the supplier seriously and finally refuses repair of the defect; if repair of the defect is not effected or cannot be effected at a date agreed in the contract or within a certain period; or if special circumstances exist which, when weighing the mutual interests, justify immediate self-performance. The Customer may request from the supplier an advance payment for expenses necessarily to be incurred for the repair of the defect. The supplier’s warranty for deliveries where defects that have occurred are repaired by the Customer or third parties shall continue to exist.

(10) If a defect is identified only in the course of processing the Delivery Item by the Customer, the Customer shall, as claim for damages, in any case also be entitled to reimbursement of the expenses incurred in connection with use of the defective material. The supplier shall fully indemnify and hold the Customer harmless from and against all warranty claims and/or claims for damages causedby the delivered goods.

(11) For the duration of the warranty period the Customer may retain 10% of the total order valueas liability cover amount, which shall not bear interest.

(12) There shall be no security rights of third parties to the Delivery Item whatsoever at the time of acceptance by the Customer.

12. Liability for damage caused by defects, product liability and insurance

(1) The supplier shall be liable without limitation for damage caused by a defect of the Delivery Item to other legally protected interests.

(2) Regarding the products delivered by the supplier, which includes sub-products, the supplierundertakes to compensate the Customer for any and all damage under product liability and to indemnify and hold the Customer harmless from and against all product liability claims of third parties, including both physical injury and damage to property.

(3) If the supplier subsequently becomes aware of facts which might lead to product liability claims, the supplier shall be obliged to report the same immediately and to reimburse the Customer all expenses incurred by him and to compensate him for all damage suffered by him in connection with recalling of defective products and/or which third parties have to be compensated for.

(4) If legal disputes should arise in product liability cases, the supplier shall hand over all expedient means of evidence to the Customer on time, use his best efforts to support the Customer and reimburse reasonable costs of such legal disputes.

(5) Any claims for damages of the supplier on grounds of non-timely provision shall be excluded.

(6) For the rest, the statutory provisions on liability shall apply.

(7) The supplier shall take out sufficient liability insurance at his cost for damage caused by himself, his staff or agents in connection with the Delivery Item. The amount of coverage per event of damage shall be evidenced to the Customer upon request.

(8) Liability of the Customer for loss of or damage to machines, equipment, tools, etc. provided by the Customer to the supplier shall be excluded except in cases of willful intent or gross negligence.

13. Secrecy

(1) The supplier undertakes to maintain secrecy about information of which he obtains knowledge in connection with the order unless it is in the public domain or otherwise lawfully known to him. The supplier shall use data of which he has obtained knowledge exclusively for the purpose of processing the order. The supplier shall also maintain secrecy about drawings, samples, models, moulds and other production documents and aids handed over to him and of which the Customer may freely dispose, which shall remain physical and intellectual property of the Customer. The supplier shall protect all such information and documents against access by third parties and cause his staff dealing with the same to likewise maintain secrecy. The provisions on secrecy and data protection shall continue to apply after complete performance of the order and termination of all contractual relationships with the supplier.

(2) The supplier’s data from the relevant transaction shall, in principle, only be processed automatically for purposes of completion of the contract, in particular for administrative and accounting purposes.

(3) However, the supplier agrees that data related to the order may be processed by the Customer and transmitted within the Semmelrock Group.

(4) The supplier shall treat the enquiry and the order as confidential. The supplier shall be liable for any and all damage or loss suffered by the Customer from non-compliance with this obligation.

14. Advertising Material / Customer Reference

The supplier shall only be permitted to refer to the business relationship in information and advertising material with the express written consent of the Customer.

15. Infringement of Industrial Property Rights

The supplier shall be liable for any infringement of patents, licences or third-party proprietary rights caused by delivery or use of the Delivery Items and shall bear all resulting costs and damages and shall fully indemnify and hold the Customer harmless.

16. Termination of Contract

(1) Notwithstanding any other rights of his, the Customer shall be entitled to terminate the contract with immediate effect, in particular if – bankruptcy proceedings are opened over the supplier’s assets or opening of bankruptcy proceedings is dismissed for lack of assets to cover the costs and/or if composition proceedings are allowed or if any similar event occurs in another jurisdiction; – circumstances have occurred which obviously render further proper performance of the order impossible.

(2) In the event of a justified rescission of the contract, the Customer may, at his discretion, either retain goods already delivered to him against payment of the pro-rata price or send them back at the supplier’s cost. In the event of a rescission of the contract due to the supplier’s fault thesupplier shall also reimburse the Customer those additional costs which result from the fact that the order has to be passed on to a third party, if applicable.

17. Applicable Law, Partial Invalidity and Construction of Clauses

(1) These Terms and Conditions of Purchase and all legal relationships between the Customer and the supplier shall be subject to Austrian law; however, the UN Convention on the International Sale of Goods (UN Sales Law) and the conflict of laws rules of private international law shall be excluded. (2) If any of the provisions of these General Terms and Conditions is ineffective, a provision shall apply which comes as close as possible to the ineffective provision. Ineffectiveness of individual provisions shall not affect the validity of the remaining provisions.

18. Legal Venue

For all disputes directly or indirectly arising from the contractual relationship the court having jurisdiction over the subject-matter and the place of the Customer’s establishment shall have exclusive jurisdiction. If the supplier’s registered office is situated outside the EU, all disputes arising out of the contract or referring to violation, termination or nullity of the same shall be finally settled according to the Rules of Arbitration and Conciliation of the International Arbitral Centre of the Austrian Federal Economic Chamber (Vienna Rules) by three arbitrators appointed in accordance with the said Rules. In any case the Customer shall have the right to sue the supplier also at the place of the supplier’s establishment.